dr hab Grzegorz Trębicki, anglista, literaturoznawca

Podstawowe miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej

 

Kariera naukowa:

Dyplom magistra filologii angielskiej uzyskałem w 1993 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Temat mojej pracy magisterskiej to: Transcending Human Limitations in Edgar Allan Poe's Works.

W 2005 roku na Uniwersytecie Gdańskim obroniłem rozprawę doktorską pt: Fantasy. Ewolucja gatunku.

Praca ta po koniecznych redakcjach i przeróbkach ukazała się w 2007 roku nakładem krakowskiego Wydawnictwa Universitas.

Niniejsza książka stanowi pierwszą (i jak dotąd jedyną) w Polsce próbę prześledzenia ewolucji konwencji gatunkowej fantasy z pozycji historycznoliterackich i genologicznych.

Patrz: recenzja książki na www.polityka.pl.

Więcej o książce przeczytasz tutaj.

W dniu 27.09.2016 r. Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, specjalność literatura anglojęzyczna XX-XXI wieku.

Moją pracę habilitacyjną stanowiło studium Worlds So Strange and Diverse. Towards a Genological Taxonomy of Non-mimetic Literature, Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015.

Więcej o książce przeczytasz tutaj.

Moje podstawowe zainteresowania naukowe to, przede wszystkim, "literatura niemimetyczna" czyli tzw. "fantastyka", zwłaszcza "fantasy", którą badam głównie (ale nie tylko) z pozycji genologicznych, historyczno- i teoretyczno-literackich. Na przestrzeni lat zajmowałem się również jednak m. in. problematyką obecności i funkcji mitu w literaturze, fantasy japońską, cyberpunkiem czy kryminałem.

Moja pełna bibliografia naukowa patrz tutaj.

 

Dydaktyka

Do tej pory prowadzę lub prowadziłem zajęcia na takich kierunkach i specjalnościach jak: Filologia Angielska, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Językiem Angielskim oraz Nauczanie Języka Angielskiego.

Realizowane przeze mnie zajęcia obejmowały: standardowe kursy z historii literatury angielskiej i amerykańskiej, wstęp do literaturoznawstwa, teorię literatury, historię i kulturę krajów anglojęzycznych a także przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego: sprawności pisania, czytania, mówienia, słuchania oraz sprawności zintegrowane i gramatykę języka angielskiego. Szczególną satysfakcję sprawiło mi przygotowanie autorskich programów na studia II stopnia, obejmujących zagadnienia dotyczące najnowszych tendencji we współczesnej literaturze anglojęzycznej, a zwłaszcza problematykę związaną z teorią fantastyki.